Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z zm.).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, będą osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na życzenie Pacjenta. Ksero dokumentacji za zgodność z oryginałem odpłatnie ( 50 groszy za kartkę).