Tympanometria wysokoczęstotliwościowa :

Badanie pozwala na ocenę stanu ucha środkowego już u najmłodszych dzieci. Czułość i specyficzność tradycyjnej metody niskoczęstotliwościowej 226Hz wykonywanych standardowo w placówkach laryngologicznych w Polsce, oceniane są na około 80%. Co sprawia, że wynik co piątego badania jest nieadekwatny do stanu rzeczywistego. W diagnostyce niemowląt i małych dzieci w naszym ośrodku wykonujemy próbę tympanometryczną o częstotliwości 1000 i 800 Hz co pozwala bardzo dokładnie zlokalizować miejsce uszkodzenia słuchu.

Pomiar Otoemisji :

Pomiarami Otoemisji sprawdzamy czynność ucha wewnętrznego - ślimaka. Otoemsją nazywamy dźwięki które tworzy samo ucho, spontanicznie lub w odpowiedzi na bodziec dźwiękowy zewnętrzny. Przydatne to badanie jest zarówno w diagnostyce słuchu u noworodków, jak i w poszukiwaniach miejsca uszkodzenia słuchu.

Badania zaburzenia przetwarzania słuchowego :

Unikatowym profilem naszej działalności jest. Diagnostyka dzieci i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Czyli uszkodzeniami mózgowej części drogi słuchowej. Pacjenci tacy mimo prawidłowej inteligencji i wartości progu słuchu mają trudności ze słyszeniem. Nie rozumieją mowy w hałasie, nie odróżniają dźwięków ( liter) podobnie brzmiących, nierączą informacji docierającej do prawego lewego ucha itp. Zaburzenie to ma bardzo niekorzystny wpływ na postępy w nauce u dzieci, A u dorosłych często utrudnia wykonywanie obowiązków zawodowych.

Behawioralna audiometria zabawowa VRA ( Visual Reinforcement Audiometry) :

W ocenie progu słuchu u małych dzieci wykorzystujemy także behawioralną audiometrię zabawową VRA ( Visual Reinforcement Audiometry). W metodzie tej dźwięk jest skojarzony z bodźcem wzrokowym Np. ruchomą zabawką. Badanie to pozwala na sprawdzenie wyników badań elektrofizjologicznych. VRA umożliwia także sprawdzenie korzyści z zastosowania aparatów słuchowych małego Pacjenta.

Badania wideonystagmograficzne błędników (VNG):

Badania takie pozwalają na rejestrację oraz zapis oczopląsu ( rytmicznego ruchu gałek ocznych). W próbie dwukalorycznej pobudzamy każdy z błędników na zmianę ciepłym i zimnym powietrzem. Oczopląs rejestrowany jest przez kamerę i analizowany komputerowo. Próba ta pozwala na ocenę czynności błędnika. Próbę powietrzną można, w przeciwieństwie do wodnej, wykonać nawet u pacjentów z chorobami ucha środkowego i zewnętrznego a nawet po operacji usznej. Dzięki wideonystagmogafii możemy rejestrować każdą postać oczopląsu. Jest to podstawowe we współczesnej diagnostyce zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.

Badania wideostroboskopowe krtani pozwalają na dokładną ocenę czynności narządu głosu :

Poprzez odpowiednie skorelowanie rejestrowanej częstotliwości drgań fałdów głosowych z migawką kamery możemy bardzo dokładnie ( jak w zwolnionym tempie) ocenić w powiększeniu drgania strun głosowych. Badania stroboskopowe wykonujemy korzystając z endoskopu sztywnego, co pozwala na doskonałą wizualizację wnętrza krtani, lub giętkiego który umożliwia badanie strun w czasie mowy, śpiewu, kaszlu itp. także u małych dzieci. Laryngostroboskopia jest najdokładniejszym badaniem wczesnych postaci raka krtani.

Badania słuchu :

W badaniach słuchu wykonujemy wszystkie dostępne testy audiometrii słownej gdzie sprawdza się słyszenie mowy, a zatem wydolność społeczną słuchu. .

Ocena migdałka gardłowego tzw. trzeciego migdałka :

Endoskop giętki umożliwia bardzo dokładną ocenę migdałka gardłowego tzw. trzeciego migdałka. Dzięki podłączonej kamerze rodzice dziecka mogą sami zobaczyć migdałek. Badanie może być nagrane na nośniku lub wydrukowane jako zdjęcie. Diagnostyka endoskopowa pozwala na obiektywizację wskazań do zabiegu uśnięcia migdałka (adenotomii). W krajach wysokorozwiniętych takie badanie jest wymagane przez firmy ubezpieczeniowe przed zabiegiem.

Badania słuchu metodą słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR) :

Badanie umożliwia obiektywną ocenę progu słuchu u niemowląt, małych dzieci i innych osób nie współpracujących w czasie badania. Badania ABR wymagają bardzo dużego doświadczenia od audiologa. Są one obiektywne co do wywołania odpowiedzi ale subiektywne do co jej interpretacji. Wykonujemy tego typu badania od około 11 lat. Mgr Jerzy Adamek z naszego zespołu jest w chwili obecnej jedynym licencjonowanym elektrofizjologiem w Województwie Śląskim. Badanie trudne do interpretacji wysyłamy do sprawdzenia przez naszych odpowiedników w innych ośrodkach audiologicznych w Polsce wielkiej Brytanii i USA. ABR wykorzystujemy też we wczesnej diagnostyce guzów nerwu statyczno-słuchowego oraz uszkodzeń narządu równowagi.